Help with Search courses

QUẢN TRỊ SẢN XUẤT _ Mã học phần: 226032

Tên môn học: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

Mã môn học: 226032

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ (Lý thuyết: 15 giờ: thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 13 giờ, kiểm tra: 2 giờ).

I. Vị trí, tính chất của môn học

- Vị trí: Môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành, được bố trí giảng dạy ở học kỳ 4 của khóa học.

- Tính chất: Là môn học chuyên môn bắt buộc.

II. Mục tiêu môn học

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có khả năng:

Kiến thức:

-         Trình bày được các khái niệm thuộc về quản trị sản xuất

-         Mô tả được quy trình sản xuất

-         Liệt kê được các nguyên tắc về quản trị sản xuất

-         So sánh được các phương pháp về quản trị sản xuất

-         Áp dụng được các công cụ quản trị sản xuất

-         Xây dựng được lịch trình sản xuất

Kỹ năng:

-         Hình thành và phát triển phân tích, tổng hợp

-         Phát triển kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình

-         Lựa chọn, vận dụng phù hợp các nguyên tắc về quản trị sản xuất

-         Xây dựng được quy trình sản xuất

-         Giải quyết vấn đề, giải quyết tình huống sản xuất

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

-         Nhận thức được tầm quan trọng của việc quản trị nói chung và quản trị chất lượng nói riêng.

-         Nâng cao trách nhiệm của sinh viên để trở thành công dân có ích cho xã hội, có trách nhiệm với công việc được giao, làm việc nghiêm túc, cẩn thận.

-         Biết lắng nghe người khác, tổ chức công việc cho phù hợp, biết trợ giúp, tôn trọng lẫn nhau, gắn bó các thành viên trong nhóm.

-         Hình thành tinh thần say mê nghề nghiệp, không ngừng học hỏi, tích cực trau dồi kiến thức.


Giảng viên: Thao Ngo

Topic Course

Môn học Thị trường tài chính phái sinh (Derivative Markets) được thiết kế như là môn học chuyên ngành để các học viên tham gia thi chứng chỉ CFA level 3. Môn học này là một trong số các môn học để học viên học và thi lấy chứng chỉ CFA level 3. Môn học này được thiết kế để cung cấp cho học viên những kiến thức chuyên sâu về thị trường chứng khoán phái sinh và thị trường tài chính phái sinh, bao gồm những chủ đề chính sau: khái niệm, đặc điểm về chứng khoán phái sinh và thị trường tài chính phái sinh, các chủ thể tham gia thị trường tài chính phái sinh, cơ chế vận hành của thị trường tài chính phái sinh, cách thức sử dụng thị trường tài chính phái sinh cho mục đích đầu cơ và mục đích phòng ngừa rủi ro.

Sample Certificate - Course

Môn học Thị trường tài chính phái sinh (Derivative Markets) được thiết kế như là môn học chuyên ngành để các học viên tham gia thi chứng chỉ CFA level 3. Môn học này là một trong số các môn học để học viên học và thi lấy chứng chỉ CFA level 3. Môn học này được thiết kế để cung cấp cho học viên những kiến thức chuyên sâu về thị trường chứng khoán phái sinh và thị trường tài chính phái sinh, bao gồm những chủ đề chính sau: khái niệm, đặc điểm về chứng khoán phái sinh và thị trường tài chính phái sinh, các chủ thể tham gia thị trường tài chính phái sinh, cơ chế vận hành của thị trường tài chính phái sinh, cách thức sử dụng thị trường tài chính phái sinh cho mục đích đầu cơ và mục đích phòng ngừa rủi ro.