Help with Search courses

NGUYEN LY KE TOAN

Nguyên lý kế toán là nhập môn của ngành kế toán. Đây là môn học cung cấp kiến thức cơ bản về kế toáncho người học, là nền tảng của chương trình đào tạo khối ngành kinh tế nói chung và là môn học cơ sở cho chuyên ngành kế toán nói riêng.

Tại Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM môn NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN được giảng dạy cho các ngành: Kế toán, Tài chính ngân hàng và Quản trị Kinh doanh